Obchodní a reklamační řád

Společnost Europea Distribution a.s. se sídlem Lidická 544, 739 61 Třinec - Lyžbice, IČ 285 95 246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4190, vydává v souladu s Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel, s platností od 1. března 2011 tento Obchodní a reklamační řád pro internetový obchod www.europea.cz.

Článek 1: Obecná ustanovení

Tento Obchodní a reklamační řád upravuje způsob a základní obchodní podmínky, podmínky reklamace vad zboží a podmínky pro uplatnění nároků v rámci záruky.

Obchodní a reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek 2: Základní pojmy

 • Prodávající - společnost Europea Distribution a.s. Vendryně 506, Vendryně, PSČ 739 94, IČ 285 95 246.
 • Internetový obchod - internetový obchod www.europea.cz provozovaný prodávajícím.
 • Kupující - podnikatel, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Zboží - jakýkoli produkt zakoupeny prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě www.europea.cz.
 • Reklamace - uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu, ať už osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis závady.

Článek 3: Prohlášení dle § 25 zákona o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek 4: Pracovní doba prodávajícího

Oddělení Pracovní doba
Obchodní oddělení    8:30 – 17:30
Sklad příjem 8:00 – 18:00
Sklad výdej 8:00 – 17:30
Expedice 8:30 – 17:00
Reklamace 8:30 – 15:00

Uvedenou prodejní dobu je prodávající oprávněn jednostranně změnit a změnu oznámit na svých webových stránkách v časovém předstihu alespoň 7 kalendářních dnů.

Článek 5: Rámcová smlouva o obchodních vztazích

Účelem uzavření „Rámcové smlouvy o obchodních vztazích“ (dále jen „Rámcová smlouva“) je bližší úprava obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a zároveň vyjádření zájmu o dlouhodobou obchodní spolupráci, realizovanou na základě jednotlivých kupních smluv o prodeji a koupi zboží nebo užívacích práv, jež prodávající převádí na kupujícího za účelem jejího dalšího prodeje.

Prodávající se zavazuje prodávat kupujícímu převážně zboží výpočetní techniky, včetně užívacího práva u software (licence) v množství uvedeném v jednotlivých objednávkách kupujícího a potvrzené prodávajícím.

Kupující se v rámcové smlouvě zavazuje objednané zboží převzít, řádně a včas uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží podle sjednaných platebních podmínek, včetně služeb a nákladů s nimi spojené.

V případě dodržení těchto podmínek smí kupující prodávat zboží, které koupil od prodávajícího, pod svým vlastním jménem a nabízet ho dalším obchodním partnerům. Produkty a služby, které nepocházejí od prodávajícího, nesmí kupující s jeho osobou spojovat.

Prodávající a kupující se vzájemně dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Kupující si je plně vědom své odpovědnosti a možných následků plynoucích z případného zneužití hesel pro vstup do webových stránek společnosti Europea Distribution a.s.

Článek 6: Cenové kategorie

Cenová kategorie určuje zařazení kupujícího, podle kterého je odstupňována úroveň služeb poskytovaných prodávajícím. Těmto kategoriím jsou přiřazeny ceny ve všech publikovaných variantách ceníků prodávajícího. Režimem cenových kategorií se řídí také cena dopravy zboží a platební podmínky.

Při podpisu smlouvy je kupující zařazen do cenové kategorie na základě posouzení a rozhodnutí obchodního zástupce prodávajícího. Přeřazení kupujícího do vyšší cenové kategorie je možné kdykoli na základě dosažených obratů a na základě dohody kupujícího a prodávajícího.

Článek 7: Podmínky a postup při objednávkách zboží kupujícím, uzavírání kupních smluv

7.1. Objednávka

Objednávka je jednostranný písemný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Objednávku je nutno zaslat prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

 • prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího, který je součástí jeho informačního systému a nachází se na serveru www.europea.cz
 • e-mailem info@europea.cz

Každá objednávka musí obsahovat:

 • číslo objednávky kupujícího
 • datum vystavení objednávky
 • obchodní jméno a IČ kupujícího
 • kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky, včetně telefonického spojení
 • způsob plnění (možnost dodávky části objednávky nebo kompletní objednávky)
 • dodací adresu
 • způsob odběru zboží
 • jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího

Pokud má kupující s obchodním zástupcem prodávajícího sjednanou slevu na zboží (příp. další nadstandardní služby), musí být na objednávce zřetelně uvedeno, který zaměstnanec prodávajícího tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši. V případě neuvedení těchto údajů kupujícím v objednávce, bude zboží prodávajícím fakturováno za ceny odpovídající cenové kategorii kupujícího a za standardních podmínek.

7.2. Vznik smlouvy

Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to prostřednictvím webového systému, popřípadě prostřednictvím elektronické pošty. Na potvrzení je uvedena reference (číslo) objednávky v systému prodávajícího a soupis objednaného zboží s cenami.

7.3. Zadržení zboží prodávajícím

Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit (viz článek 8.1), pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnání závazků či odčerpání kreditu kupujícím. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.

7.4. Storno objednávky, vrácení zboží

V případě, že kupující bude požadovat jednostranné zrušení své objednávky („storno“), je oprávněn tak učinit výhradně za podmínky zaplacení odstupného ve výši odpovídající 10 % kupní ceny zboží, jehož storno uplatňuje, pokud není dohodnuto jinak, minimálně však částky 100 Kč k pokrytí manipulačních nákladů za každý vracený kus zboží. Tento stornovací poplatek je kupující povinen uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy předložil návrh na zrušení objednávky. V případě, že tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení kupní ceny zboží.

7.5. Faktura

Faktura je daňový doklad vystavený prodávajícím a obsahující následující náležitosti:

 • datum vystavení
 • datum splatnosti
 • číslo objednávky kupujícího
 • obchodní jméno kupujícího, IČ, DIČ a číslo kupujícího z informačního systému prodávajícího
 • sídlo/místo podnikání kupujícího
 • obchodní jméno, IČ, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není kupující
 • kód zboží dle ceníku prodávajícího, popis zboží a jeho množství
 • jednotkovou kupní cenu jednotlivých komodit, kód DPH, cenu za všechny kusy
 • celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH
 • sazbu DPH a její vyjádření v Kč

Za den uhrazení faktury, tzn. den splatnosti, se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.

Článek 8: Odběr zboží

8.1. Osobní odběr

V současné době prodávající neumožňuje osobní odběr.

8.2. Odběr prostřednictvím smluvního dopravce

Pro účely dodávky zboží na území České republiky je využíván smluvní přepravce, v převážné míře společnost PPL CZ s.r.o. Odběr zboží mimo území České republiky je možný jen na základě individuálních požadavků kupujícího.

8.3. Doprava zboží pro kupujícího s nevyčerpaným kreditem

Kupujícímu s přiděleným a nevyčerpaným kreditem je zboží prodávajícím odesíláno na dodací adresu specifikovanou v objednávce.

Při velikosti objednávky nižší než 5.000 Kč (bez DPH) je zboží odesíláno smluvním přepravcem s paušálním poplatkem 70 Kč (bez DPH). U objednávek v hodnotě 5.000 Kč a výše (bez DPH) nejsou poplatky účtovány. Limit pro dopravu zdarma platí pro každou dodací adresu zvlášť. V případě objednávky nadrozměrného zboží (např. lednička, pračka, sušička, sporák, TV nad 47", atd.) bude účtováno dopravné za nadrozměrnou zásilku ve výši 400 Kč.

8.4. Doprava pro kupujícího bez přiděleného kreditu a kupujícího s vyčerpaným kreditem

Kupujícímu bez přiděleného kreditu nebo s vyčerpaným kreditním limitem zasílá prodávající zboží na základě zálohové faktury (viz článek 8.3) nebo na dobírku (viz článek 8.3.).

V případě dobírky smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci. Za každou dodávku, u které se realizuje platba dobírkou, účtuje prodávající kupujícímu poplatek za dobírku v paušální výši 90 Kč (bez DPH).

8.5. Manipulační poplatky

Při zpracování a odesílání objednávky nejsou účtovány žádné další manipulační poplatky.

Článek 9: Finanční podmínky prodávajícího

9.1. Kredit

Kupujícímu může prodávající stanovit kredit, tj. finanční limit pro nejvyšší možné saldo. Tento kredit určuje maximální možný součet částek na neuhrazených fakturách vystavených prodávajícím kupujícímu, a to bez ohledu na jejich datum splatnosti. Kredit určuje prodávající jednostranně při podpisu „Rámcové smlouvy o obchodních vztazích“.

Zvýšení kreditu je možné kdykoli, a to na základě žádosti kupujícího. Žádost prodávající posoudí a rozhodne o případné nové výši kreditu.

9.2. Splatnost faktur

Společně s kreditem je kupujícímu stanovena i běžná splatnost faktur, zpravidla v délce 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud ze smlouvy o platebních podmínkách či z jiné dohody či smlouvy nevyplývá odlišná délka splatnosti. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího. Za prodloužení délky splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek (úrok). Na faktury již vystavené není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.

Kupující není oprávněn zadržovat platby ani jejich část z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči prodávajícímu, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé za prodávajícím či získané postoupením od jiného subjektu.

9.3. Platební podmínky

Při placení zboží kupujícím přichází v úvahu následující formy platebních podmínek.

 • Platba na základě zálohové faktury - Tento způsob platby se týká především těch kupujících, kteří nemají přidělen kredit nebo je jejich kredit již vyčerpán. Po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura a tato je zaslána kupujícímu. Teprve po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je objednané zboží rezervováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění.
 • Platba v hotovosti při převzetí zboží (dobírka) - Platba je realizovaná prostřednictvím smluvního přepravce při dodání dodávky. K ceně zboží je účtován doběrečný poplatek, viz článek 7.4.
 • Platba po dodávce zboží - Platba po dodávce zboží je umožněna jen kupujícímu s přiděleným kreditem (viz článek 8.1). Faktura se vystavuje při expedici zboží kupujícímu.

Článek 10: Kupní cena zboží

Aktuální kupní ceny zboží uvádí prodávající v internetovém obchodě www.europea.cz. Prodávající je oprávněn k přiměřené úpravě – zvýšení kupní ceny zboží oproti zveřejněným cenám - i v průběhu období od doručení objednávky do dne dodání zboží, a to zejména v případě, že v této době dojde ke změně kursu Kč vůči EURO či USD o více než 5% nebo ke změně nákupní ceny zboží ze strany dodavatele prodávajícího. Na žádost kupujícího je prodávající povinen doložit skutečnosti, které vedly k úpravě kupní ceny.

Kupující je oprávněn při prodeji zboží dalším subjektům přijímat vlastní cenovou politiku a samostatně určovat ceny. Prodávající si nicméně vyhrazuje právo stanovit a zveřejnit tzv. doporučenou prodejní cenu zboží.

Článek 11: Reklamace vadného zboží

11.1. Reklamační podmínky

Prodávající příjme k reklamaci pouze zboží v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží. Prodávající přijme k reklamaci pouze zboží zakoupené přímo od prodávajícího kupujícím.

Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

 • nesmí vykazovat známky mechanického poškození
 • musí být zasláno v obalu obvykle užívaném k balení daného typu zboží (z důvodu ochrany při přepravě)
 • na zboží jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce
 • pevné disky musí mít neporušenou protiprachovou izolační páskou a sériové číslo, popřípadě přiložené vyhodnocení z testovacího programu
 • procesory nesmí mít ohnuté nožičky, mechanicky poškozené jádro a nesmí být spálené, boxované musí být kompletní vč. chladiče
 • na zboží nesmí být porušené ochranné pečetě

Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebude zboží přijato k reklamaci a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

11.2. Reklamační číslo - RMA

Kupující je povinen uplatňovat reklamaci přes autorizovaný přístup na e-shopu www.europea.cz.

Registrace reklamace probíhá přes webové rozhraní, sekce „Dokumenty / RMA – Vytvoření nové reklamace“. Po registraci reklamace a přidělení čísla RMA doručí kupující prodávajícímu vadné zboží na vlastní náklady včetně příslušenství, pokud není stanoveno jinak.

Na každém přepravním obalu (kartónu, balíku) reklamovaného zboží musí být nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:

 • výrazné označení 'REKLAMACE'
 • přidělené číslo RMA
 • obchodní jméno a adresu kupujícího
 • adresa reklamačního oddělení prodávajícího

Současná adresa reklamačního oddělení je: Europea Destribution, Reklamační oddělení, Rudé armády 651/19a, Karviná – Hranice, 733 01.

V případě, že reklamované zboží bude zasláno bez přiděleného RMA čísla, je prodávající oprávněn vrátit zboží kupujícímu zpět na jeho náklady.

Platnost RMA čísla je 20 kalendářních dnů od data přidělení a do této doby je nutné zaslat reklamované zboží. Po uplynutí platnosti je nutné žádat o přidělení nového RMA čísla.

Článek 12. Odstranění vad zboží v rámci záruky

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení vadného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit. Prodávající je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného zboží nebo jeho výměna není možná, je prodávající oprávněn ke zrušení smlouvy vystavením kupujícímu dobropisu ve výši aktuální ceny zboží v den přijetí reklamace. Touto aktuální cenou se rozumí cena shodného zboží v den přijetí reklamace či cena zboží srovnatelných technických parametrů, jako zboží reklamovaného. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní záznamová média) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

Pokud prodávající zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kriteria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Článek 13. Poškození nebo ztráta zboží při přepravě, nekompletní zásilka

Příjemce zboží je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního (dodacího) listu, správnost uvedených údajů a množství, neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě, to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned s dopravcem sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.

Jestliže příjemce nemůže při přebírání zboží zkontrolovat případné poškození nebo neúplnost zásilky, je povinen toto učinit a nahlásit nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí. V takovém případě je potřeba vše zaznamenat (fotografie nebo videozáznam poškozeného zboží, bez i s kompletním přepravním obalem), uschovat a ihned kontaktovat reklamační oddělení prodejce na reklamace@europea.cz.

Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě.

Zároveň je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na www.europea.cz v sekci „Dokumenty / RMA – Vytvoření nové reklamace“ a jako důvod uvést „Chybně zaslané zboží“ nebo „Poškozeno při přepravě“, a to v termínu do 3 pracovních dnů od doručení zásilky.

Každý jednotlivý balík je během přepravy pojištěn do výše max. 50.000 Kč.

Článek 14: Vrácení zboží

V případě zájmu o vrácení zakoupeného nového, funkčního zboží je kupující povinen kontaktovat obchodníka prodávajícího, který rozhoduje o schválení či zamítnutí žádosti.

V případě souhlasného stanoviska kupující zaregistruje žádost na www.europea.cz v sekci „Dokumenty / RMA – Vytvoření nové reklamace“ a jako důvod uvede „Vrácení po dohodě“. Po registraci je kupujícímu přiděleno RMA číslo. Takto registrované zboží je následně na náklady kupujícího odesláno na adresu prodávajícího.

Na každém přepravním obalu (kartónu, balíku) vraceného zboží musí být nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:

 • výrazné označení 'STORNO'
 • číslo RMA
 • obchodní jméno a adresu kupujícího
 • adresa reklamačního oddělení prodávajícího

Současná adresa pro vracené zboží je: Europea Distribution, Reklamační oddělení, Rudé armády 651/19a, Karviná – Hranice, 733 01.

K provozování našeho webu www.europea.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.